POLITICA DE SECURITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE PRELUCRÃRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ZENAROMA SRL

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate a prelucrãrilor de date cu caracter personal coroborat cu prevederile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și în conformitate cu modificările și completările aduse prin Regulamentul (UE) 2016/679 – GDPR

Societatea ZENAROMA S.R.L., cu sediul in Tg. Mureș, str. Căminului nr. 52 C2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunal Mureș sub nr. J26/143/2018, CIF 38778833, numitã în continuare “ZenAroma”, prelucreazã date cu caracter personal în scopuri legitime, cu respectarea prevederilor legale și a principiilor menționate în continuare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeazã prin mijloace mixte (manuale și automate), în condiții care sã asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

1. DEFINIȚII

DATE CU CARACTER PERSONAL: Orice informații referitoare la o persoanã fizicã identificatã sau identificabilã (”persoana vizată”); o persoanã identificabilã este acea persoanã care poate fi identificatã, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, ori la unul sau la mai mulți factori specifici identitãții sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

CONSIMȚĂMÂNT al persoanei vizate: Orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL: Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

OPERATOR: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern – ZenAroma

PERSOANÃ VIZATÃ: persoana fizicã ale cãrei date cu caracter personal sunt prelucrate – Clienții / Utilizatorii site-ului www.earome.ro și/sau ai oricăror produse marca ZenAroma.

 

2. PRINCIPIILE PRELUCRÃRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • LEGALITATEA: Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bunã-credințã și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
 • SCOPUL DETERMINAT: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • CONFIDENȚIALITATEA: Persoanele – atât personalul ZenAroma, cât și partenerii săi – care prelucreazã, în numele ZenAroma, date cu caracter personal au luat la cunoștință de caracterul confidențial al acestor date și au primit instrucțiuni clare cu privire la modul de operare al acestora;
 • ACURATEȚEA DATELOR: ZenAroma prelucrează datele exact așa cum au fost ele comunicate de către persoanele vizate (clienți, cumpărători, vizitatori ai site-ului) şi, dacă este cazul, actualizate. Astfel, va lua mãsurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate sã fie rectificate sau șterse, dacã este cazul;
 • STOCAREA: Datele cu caracter personal se stocheazã pentru o perioada care este necesară pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate și doar atât cât este prevăzut în normele legislative în vigoare;
 • CONSIMȚÃMÂNTUL PERSOANEI VIZATE: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrãrilor care vizeazã date din categoriile menționate în Regulamentul (UE) 2016/679 – GDPR și Legea nr. 677/2001 și alte date prevãzute de acte normative în vigoare, va fi efectuatã numai dacã persoana vizatã și-a dat consimțãmântul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare.
 • INFORMAREA: În secțiunea Termeni și condiții, paragraful Prelucrarea datelor cu caracter personal, de pe site-ul www.earome.ro, ZenAroma aduce la cunoștința persoanelor vizate faptul cã li se vor prelucra date cu caracter personal, scopul preluării și prelucrării acestor date, dreptul persoanelor la informare etc.
 • PROTEJAREA PERSOANELOR VIZATE: Persoanele vizate au dreptul la informare cu privire la categoriile de date prelucrate, scopul și durata stocării lor, dreptul de acces la datele cu caracter personal care sunt prelucrate de ZenAroma, dreptul de a interveni asupra acestor date prin rectificarea, actualizarea sau ștergerea lor, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul de a nu fi supuse unor decizii individuale, dreptul la portabilitatea datelor, precum și dreptul de a se adresa Autoritãții Naționale de Supraveghere a Prelucrãrii Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecatã pentru apãrarea oricãror drepturi garantate de lege, care le-au fost încãlcate;
 • SECURITATEA: Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate, pentru protejarea acestor date împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificãrii, dezvãluirii sau accesului neautorizat.

 

3. POLITICA PRELUCRÃRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 – GDPR și ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, ZenAroma va prelucra datele cu caracter personal exclusiv în scopurile menționate mai jos, asigurând un nivel de protecție și de securitate adecvat prelucrãrilor de date cu caracter personal.

Orice prelucrare cu caracter personal va fi efectuatã numai dacã persoana vizatã și-a dat consimțãmântul în mod expres și neechivoc pentru aceasta prelucrare.

Consimțământul se dă în felul următor, așa cum este descris în mod public în Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului www.earome.ro: Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont şi/sau de Comandă și prin înscrierea (abonarea) la Newsletter și alte mesaje comerciale, persoana vizată (Clientul/Cumpărătorul/ Utilizatorul) declară şi acceptă necondiţionat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a eArome.ro, şi îşi dă acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate de către eArome.ro şi colaboratorii săi, conform prevederilor legale în vigoare, pentru oferirea în condiții optime a serviciilor pe internet, a serviciilor de furnizare bunuri și servicii, a serviciilor de reclamă, marketing și publicitate și a activităților administrative și de monitorizare a vânzărilor.

Consimțãmântul persoanei vizate nu este cerut în urmãtoarele cazuri:

 • când prelucrarea este necesarã în vederea executãrii unui contract sau antecontract la care persoana vizatã este parte ori în vederea luãrii unor mãsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;
 • când prelucrarea este necesarã în vederea protejãrii vieții, integritãții fizice sau sãnãtãții persoanei vizate ori a unei alte persoane amenințate;
 • când prelucrarea este necesarã în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului;
 • când prelucrarea este necesarã în vederea aducerii la îndeplinire a unor mãsuri de interes public sau care vizeazã exercitarea prerogativelor de autoritate publicã cu care este investit operatorul sau terțul cãruia îi sunt dezvãluite datele;
 • când prelucrarea este necesarã în vederea realizãrii unui interes legitim al operatorului sau al terțului cãruia îi sunt dezvãluite datele, cu condiția ca acest interes sã nu prejudicieze interesul sau drepturile și libertãțile fundamentale ale persoanei vizate;
 • când prelucrarea privește date obținute din documente accesibile publicului, conform legii;
 • când prelucrarea este fãcutã exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istoricã sau științificã, iar datele rãmân anonime pe toatã durata prelucrãrii.

 

4. DATELE PRELUATE ȘI  PRELUCRATE

Procedura de preluare a datelor personale colectate online, dar și prin intermediul formularelor puse la dispoziție de către ZenAroma în anumite cazuri, se supune și este completată cu dispozițiile legii în vigoare și a normelor și dispozițiilor interne ale societății privind datele personale.

ZenAroma colectează și procesează, numai cu acordul persoanelor vizate, următoarele informații:

 1. datele cu caracter personal furnizate de către persoana vizată în momentul creerii contului sau plasării comenzii prin intermediul website-ului proprietate ZenAroma www.earome.ro, precum: numele, prenumele, domiciliu/reședința/adresă la care i se poate livra clientului coletul aferent comenzii, numărul de telefon, adresa de e-mail;
 2. datele furnizate de către persoana vizată în momentul abonării la Newsletter și alte mesaje comerciale, precum adresa de e-mail, nume, număr de telefon;
 3. informațiile pe care ZenAroma le află despre persoanele vizate din modul cum utilizează site-ul proprietate ZenAroma: obișnuințe, preferințe, comportament, etc.
 4. informațiile pe care persoana vizată le furnizează în momentul când oferă către ZenAroma feedback și Conținut, după caz.
 5. informații legate de traficul online: adresa IP, alte date cu caracter non-personal, cookies, etc (a se vedea punctul 9 al prezentului document)

 

5. SCOPUL COLECTÃRII DATELOR

ZenAroma utilizează informațiile cu caracter personal pe care le colectează, în următoarele scopuri:

 1. pentru a informa clienții / potențialii clienți cu privire la campaniile, evenimentele, promoțiile, reducerile și alte asemenea activități oferite de către ZenAroma, precum și alte comunicări comerciale
 2. pentru a informa clienții / potențialii clienți cu privire la regulile și condițiile de desfășurare a promoțiilor și campaniilor, precum și a modificărilor acestora, dacă e cazul;
 3. pentru a informa clienții / potențialii clienți cu privire la modul și condițiile de operare a voucherelor, cupoanelor de reducere, cardurilor de fidelitate și alte produse asemănătoare;
 4. pentru a efectua verificările, cercetările și analizele pentru a menține, proteja și dezvolta produsele sau serviciile pe care le oferă ZenAroma
 5. pentru a întocmi documentele cerute prin legislația în vigoare (facturi fiscale, certificate de garanție etc).
 6. pentru a informa Utilizatorii şi Cumpăratorii privind situaţia Contului lor
 7. pentru a informa Cumpăratorii privind evoluţia şi starea Comenzilor
 8. pentru a putea livra Comenzile
 9. pentru rezolvarea anumitor probleme (imposibilitatea onorării unei comenzi, eventuale erori etc.)

Pentru a ține la curent clienții/potențialii clienți, ZenAroma va putea trimite știri și alte notificări privind conținutul, ofertele, promoțiile și alte evenimente, din partea ZenAroma, afiliaților și partenerilor ZenAroma, prin intermediul e-mailului și prin mesaje text, de tip SMS sau de tipul aplicațiilor de mesagerie instant (WhatsApp, Viber, Messenger etc).

ZenAroma își rezervă dreptul de a monitoriza modul în care clientul folosește voucherele, cupoanele de reduceri, cardul de fidelitate, produsele și serviciile pe care le achiziționează de la ZenAroma.

 

6. TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Temeiul pentru care ZenAroma colectează și administrează datele personale este, în primul rând, consimțământul Clientului/Utilizatorului, acordat cu prilejul abonării la Newsletter și comunicări comerciale și/sau cu prilejul creării contului online și al validării acestuia, prin solicitarea de a fi devenit client ZenAroma. Totodată, temeiul este și unul legal și/sau contractual, și are la bază raportul comercial ce a luat naștere între Client/utilizator și compania ZenAroma, prin plasarea comenzii și efectuarea plăților produselor comandate, prin efectuarea de retururi ale produselor neconforme și/sau refuzate etc., dar și un temei legitim, necesar și indispensabil desfășurării activităților comerciale și economice ale companiei ZenAroma, prevăzut de Regulament, după cum urmează:

 • Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să oferim Clienților produsele noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care le aparțin.
 • Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. ZenAroma solicită o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a-și îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.
 • Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cum ar fi scopuri de marketing.

 

7. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ZenAroma a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal ale Clienților/Utilizatorilor împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii ZenAroma, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama ZenAroma sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

Deși ZenAroma ia măsurile necesare pentru a proteja informațiile cu caracter personal pe care le colectează, nici o transmitere prin intermediul Internetului nu poate fi garantată drept sigură fără drept de apel. În consecință, ZenAroma își rezervă dreptul de a nu putea garanta în totalitate securitatea niciunor informații cu caracter personal pe care le colectează prin intermediul Internetului.

 

8. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR PERSONALE

Datele personale colectate de ZenAroma vor fi prelucrate în atingerea scopului comercial specific desfășurării activității comerciale:

 • pe toată durata executării contractului/execuției comenzii/raportului comercial;
 • ulterior finalizării raportului comercial/încetării contractului, pentru o perioadă de 5 ani;
 • ulterior expirării perioadei de 5 ani, în cazul în care păstrarea datelor personale colectate este necesară în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu, însă fără a depăși durata maximă prevăzută de aceasta.

Perioada de-a lungul căreia ZenAroma procesează/prelucrează datele personale ale Clienților/Utilizatorilor în scop de marketing și statistică, având temei consimțământul valabil exprimat al Clienților/Utilizatorilor, începe de la acordarea consimțământului și se încheie la retragerea sa.

Clientul /Utilizatorul poate solicita oricând Operatorului ZenAroma informații privind datele sale personale, prin trimiterea unui e-mail pe adresa contact@earome.ro.

 

9. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 – GDPR și ale Legii nr. 677/2001, persoana vizată are urmãtoarele drepturi:

 1. Dreptul de informare și acces la date cu caracter personal – dreptul de a obține de la ZenAroma, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului cã datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de ZenAroma, precum și informații privind datele colectate, scopul colectării, durata stocării etc.; dacă va fi nevoie de o a doua transmitere a acelorași date în decursul unui an, este posibil ca ZenAroma să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
 2. Dreptul la rectificarea datelor – dreptul de a obține de la ZenAroma, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de ZenAroma, în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare; Clienții/Utilizatorii care dețin un cont pe site-ul www.earome.ro au posibilitatea de a rectifica ei înșiși datele lor personale.
 3. Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal (”dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri (atunci când datele personale nu mai sunt necesare, sau consimțământul a fost retras, sau a existat o prelucrare ilegală etc;), Clientul /Utilizatorul are dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea datelor sale. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm datele Clientului /Utilizatorului din motive legale sau juridice.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – Clientul /Utilizatorul are dreptul să solicite restricționarea procesării datelor sale. Acest lucru înseamnă că prelucrarea datelor persoanei respective este limitată, astfel încât ZenAroma să poată păstra datele, dar să nu le utilizeze sau să le proceseze.
 5. Dreptul de opoziție – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca datele care o vizeazã sã facã obiectul unei prelucrãri, cu excepția cazurilor în care existã dispoziții legale contrare;
 6. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Clientul /Utilizatorul își poate retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor sale personale atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 7. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – orice persoana are dreptul de a cere și de a obține:
 1. retragerea sau anularea oricãrei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptatã exclusiv pe baza unei prelucrãri de date cu caracter personal, efectuatã prin mijloace automate, destinatã sã evalueze unele aspecte ale personalitãții sale, precum competența profesionalã, credibilitatea, comportamentul sãu ori alte asemenea aspecte;
 2. reevaluarea oricãrei alte decizii luate în privința sa, care o afecteazã în mod semnificativ, dacã decizia a fost adoptatã exclusiv pe baza unei prelucrãri de date care întrunește condițiile prevãzute la lit. a);

8. Dreptul de a se adresa justiției pentru apãrarea oricãror drepturi garantate de Regulamentul (UE) 2016/679 – GDPR și de Legea nr. 677/2001, care au fost încãlcate.

9. Dreptul de portabilitate a datelor către un alt Operator

10. Dreptul de a dezactiva Cookies – Clientul /Utilizatorul are dreptul de a dezactiva modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți ale site-urilor sau aplicațiilor noastre. Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site-urile web / aplicațiile noastre (care vă pot împiedica să utilizați anumite părți ale site-ului) sau orice alte site-uri / aplicații, puteți face acest lucru prin setările browserului. Funcția Ajutor din browserul dumneavoastră vă va spune cum. Pentru mai multe informații, consultați următoarele linkuri: http://www.aboutcookies.org/, http://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie, https://www.google.ro/search?q=Ce+este+un+cookie

 

10. TRANSFERUL  DATELOR CU CARACTER PERSONAL. RELAȚII CU ALȚI OPERATORI

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, prelucrate de ZenAroma, nu vor fi transferate în alte state.

ZenAroma își rezervă dreptul de a divulga anumite date cu caracter personal colectate, la solicitarea unui suport specializat din partea unor companii pentru a efectua diferite activități în numele ZenAroma, ca de exemplu: furnizarea de servicii de logistică și curierat, trimiterea de e-mailuri, furnizarea de consultanță în marketing, analiza datelor, consultanță pentru clienți, în scopuri de contabilitate și facturare, în scopul de recuperare debite dacă este cazul etc. Pentru a duce la bun sfârșit aceste activități, aceste companii pot solicita accesul la datele personale, însă ZenAroma va divulga asemenea date doar în măsura în care le este necesar pentru a îndeplini activitățile respective.

Când îi este solicitat acest lucru, ZenAroma poate coopera cu orice judecătorie, tribunal, organism reglementator, autoritate a poliției, sau orice autoritate similară, în orice investigații sau proceduri care privesc clienții/ potențialii clienți ai ZenAroma sau care au legătură cu utilizarea website-ului proprietate ZenAroma.

 

11. COLECTAREA AUTOMATĂ  DE DATE CU CARACTER NON – PERSONAL. COOKIES.

În unele cazuri, este posibil ca ZenAroma să colecteze informații cu caracter non-personal despre utilizatorii paginii de internet www.earome.ro. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit, numele domeniului website-ului de unde a fost făcută conexiunea la website-ul proprietate a ZenAroma, ora vizitei, locul de unde se face accesul etc.

În timpul navigării pe website-ul www.earome.ro, ZenAroma va putea stoca anumite informații ale utilizatorului. Aceste informații vor fi sub forma unui fișier „Cookie” sau a unui fișier similar. Aceste fișiere ajută ZenAroma să construiască un website care să răspundă cât mai bine intereselor și preferințelor utilizatorilor.

Site-ul www.earome.ro folosește identificatori de tip Cookie (proprii sau de la terti), care includ: Google Analytics, Facebook Login, Remarketing, Pinterest, Adwords, Retargeting. În acest sens puteți consulta Politica noastră de Cookie, disponibilă pe site, și vă puteți exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este precizat mai sus.

Majoritatea browserelor de internet oferă posibilitatea ștergerii sau blocării fișierelor de tip „Cookies” și, de regulă,  trimit o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier. ZenAroma  recomandă utilizatorilor să consulte instrucțiunile browser-ului pentru a afla mai multe informații despre aceste funcții.

 

12. EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul www.earome.ro poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale ZenAroma. Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, ZenAroma neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

Site-ul www.earome.ro poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea ZenAroma. ZenAroma nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. ZenAroma nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

 

13. DISPOZIȚII FINALE

Politica de confidențialitate și securitate a datelor nu se aplică în cazul defecțiunilor care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date ce conține aceste date cu caracter personal.

ZenAroma poate actualiza informațiile Politicii de securitate a datelor cu caracter personal și Politicii de Confidențialitate (prezentul document). În cazul modificărilor, acestea vor apărea pe website-ul propriu.

 

Pentru mai multe detalii și informații, orice persoanã interesatã se poate adresa Autoritãții Naționale de Supraveghere a Prelucrãrii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Regulamentului (UE) 2016/679 – GDPR și Legea nr. 677/2001, persoanele vizate se pot adresa ZenAroma, fie prin e-mail la adresa contact@earome.ro, fie printr-un document trimis pe adresa societății: str. Căminului nr. 52 C2, Tîrgu Mureș, jud. Mureș, cod 540243.

În situația în care nu se rezolvă solicitarea, persoanele se pot adresa Autoritãții Naționale de Supraveghere a Prelucrãrii Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecatã.